Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası

Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası

Amaç

Tim Forklift için bu politika, Tim Forklift İş Etiği Kuralları’nda belirtilen rüşvet ve yolsuzlukla mücadele ilke ve uygulamalarını açıkça belirlemektir.

Kapsam

Bu politika, Tim Forklift Yönetim Kurulu başta olmak üzere tüm çalışanları, mal ve hizmet sağlayan firmalar ve bu firmaların çalışanlarını, ayrıca tedarikçileri, danışmanları, avukatları ve dış denetçileri kapsar. Bu kişi ve kuruluşlar, Tim Forklift adına faaliyet gösteren iş ortakları olarak kabul edilir.

Tanımlar

Yolsuzluk, kişinin bulunduğu konumdan dolayı sahip olduğu yetkileri kişisel çıkar sağlamak amacıyla kötüye kullanmasıdır. Rüşvet ise, bir kişinin resmi görevlerini yerine getirirken, işlerin yapılmasını, hızlandırılmasını veya yavaşlatılmasını sağlamak amacıyla doğrudan veya dolaylı olarak menfaat sağlama, teklif etme veya kabul etme eylemidir.

Görev ve Sorumluluklar

Politikanın uygulanması ve güncellenmesi Tim Forklift Yönetim Kurulu’nun sorumluluğundadır. Kurumsal Yönetim Komitesi, etik ve yasalara uygun bir çalışma ortamı sağlamak için Yönetim Kurulu’na tavsiyelerde bulunur. Üst düzey yönetim, belirlenen esaslara göre risk değerlendirmesi yapar ve gerekli kontrol mekanizmalarını kurar.

Mal ve Hizmet Alınan ve Satılan Firmalar ve İş Ortakları

Mal ve hizmet alımı yapılan ve satılan firmalar ile iş ortakları, politikanın esaslarına ve ilgili yasal düzenlemelere uymak zorundadır. Etik düzeyleri yüksek ve geçmişte olumlu performans sergileyen firmalar tercih edilir. Olumsuz istihbaratı olan firmalarla çalışılmaz.

Politika ve Prosedürler

Tim Forklift, rüşvet ve yolsuzluğa kesinlikle karşıdır. Hediye alışverişleri, Tim Forklift İş Etiği Kuralları’na uygun olarak şeffaf ve koşulsuz bir şekilde yapılmalıdır. Kolaylaştırma ödemeleri teklif edilmez ve bağışlar, ilgili yasal sınırlamalara uygun olarak yapılır.

Hatasız Kayıt Tutma

Muhasebe ve kayıt işlemleri, yasalara uygun ve doğru bir şekilde tutulmalıdır. İlgili belgelerin tahrifat yapılmadan saklanması esastır.

Eğitim ve İletişim

Politika, Tim Forklift çalışanlarına duyurulur ve sürekli eğitimler aracılığıyla farkındalıkları artırılır.

Politika İhlallerinin Bildirimi

Politika ihlalleri durumunda konular Etik Kurul tarafından incelenir ve gerekli yaptırımlar uygulanır.

Politika İhlalleri

Politikaya aykırı davranışlar tespit edilirse, Tim Forklift ilişkiyi sonlandırma hakkını saklı tutar ve ihlallere karşı sert yaptırımlar uygular.

Bu politika, Tim Forklift’in şeffaf ve dürüst iş yapma anlayışını yansıtan temel bir belgedir.